خشنودی شما رضایت ماست

برخی از فعالیت های انجام شده

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای آقاجانی واقع در بلوار پاسداران

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای منتصری واقع در بلوار پاسداران

✓ مجتمع 11 واحدی جناب آقای تهذیب واقع در بلوار چمران

✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای سهرابی واقع در خیابان خلبانان

✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای علیپور واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای کشاورز واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع یک واحدی جناب آقای روستا واقع در خیابان ارم

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای غیاثی واقع در قصرالدشت

✓ مجتمع 12 واحدی جناب آقای قیراطی واقع در قصرالدشت

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای عدالت پور واقع در عفیف آباد

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای هائم واقع در قصرالدشت

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای جوکار واقع در قصرالدشت

✓ مجتمع 22 واحدی جناب آقای تقوی واقع در خیابان چوگیا

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای یزدی واقع در خیابان بعثت

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای راهپیما واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 24 واحدی جناب آقای غفاری واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای فقیهی واقع در بلوار بعثت

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای شیرازی واقع در بلوار بعثت

✓ مجتمع 12 واحدی جناب آقای منصوری واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 24 واحدی جناب آقای منصوری واقع در میدان احسان

✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای گلزار واقع در بلوار فرهنگ شهر

✓ مجتمع 38 واحدی جناب آقای عسگری واقع در تاچارا

✓ مجتمع 38 واحدی جناب آقای پروین نیا واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای رئیسی واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای افشار واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای همراه واقع در قصرالدشت

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای بذرافشان واقع در قدوسی غربی

✓ پروژه ویلایی جناب آقای عریابی واقع در صدرا

✓ پروژه ویلایی جناب آقای دهقان واقع در صدرا

✓ پروژه ویلایی جناب آقای ترابی واقع در صدرا

✓ پروژه ویلایی جناب آقای زارع واقع در صدرا

✓ پروژه ویلایی جناب آقای نادری واقع در صدرا

✓ پروژه 28 واحدی جناب آقای اسدی واقع در گلخون

✓ پروژه ویلایی جناب آقای زیارانی واقع در محمودیه

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای شیرافکن واقع در فرهنگشهر

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای بزرگی واقع در فرهنگشهر

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای مرادی واقع در بلوار مطهری

✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای راسخ واقع در قدوسی شرقی

✓ مجتمع 8 واحدی عمارت پیمان واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع 7 واحدی ساختمان پدر واقع در فرهنگشهر

✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای عظیم واقع در فرهنگشهر

✓ مجتمع 12 واحدی جناب آقای تهذیب واقع در چمران

✓ مجتمع ویلایی جناب آقای سپهی واقع در خیابان رادفر مجتمع

✓ جناب آقای حیدری واقع در تاچارا

✓ مجتمع جناب آقای فروزش نبش کوچه 6 همت جنوبی

✓ مجتمع جناب آقای سجادیان واقع در کوچه 34 میرزای شیرازی

✓ پروژه جناب آقای حسینی واقع در کوچه 1/20 عفیف آباد

✓ پروژه جناب آقای رحمانی واقع در کوچه 2 خیابان رادفر

✓ پروژه جناب آقای منصوری واقع در کوچه 2 خیابان رحمتی

✓ پروژه جناب آقای مهبودی واقع در خیابان نسیمی

✓ پروژه جناب آقای مهبودی واقع در کوچه 31 فرهنگ شهر

✓ پروژه جناب آقای عظیم واقع در کوچه 6/27 فرهنگشهر

✓ پروژه جناب آقای بزرگی واقع در بلوار اندیشه فرهنگ شهر

✓ پروژه ساختمان پدر واقع در کوچه 6/6 فرهنگ شهر

✓ پروژه ساختمان عمارت پیمان واقع در کوچه 2 همت جنوبی

✓ پروژه جناب آقای قاسمی واقع در کوچه 34 میرزای شیرازی

✓ پروژه جناب آقای مرادی واقع در کوچه 30 مطهری

✓ پروژه جناب آقای کاظمی واقع در بلوار خوشکار

✓ پروژه جناب آقای هندی کوچه 2/4 خیابان جهاد سازندگی

✓ پروژه جناب آقای مهرآیین واقع در بلوار جمهوری

✓ پروژه جناب آقای شهوند واقع در کوچه 10 همت جنوبی

 

✓ مجتمع 22 واحدی جناب آقای مصریان واقع در خیابان معالی آباد

✓ مجتمع 20 واحدی جناب آقای دکتر امیری واقع در شیمی گیاه

✓ مجتمع 22 واحدی جناب آقای مصریان واقع در خیابان معالی آباد

✓ مجتمع 20 واحدی جناب آقای دکتر امیری واقع در شیمی گیاه

 

✓ مجتمع 16 واحدی جناب آقای کریمان واقع در خیایان پزشکان معالی آباد

✓ مجتمع 12 واحدی جناب آقای نظیری واقع در بلوار فرهنگ شهر

✓ مجتمع 11 واحدی جناب آقای زرگری واقع در بلوار زرهی

✓ مجتمع 11 واحدی جناب آقای مهر آئین واقع در بلوار جمهوری

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقایان معصومی و پرندوار واقع در بلوار فرهنگ شهر

✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای شجاعی واقع در بلوار جمهوری

✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای دهقان واقع درقصرالدشت، منبع آب

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای نیکنام واقع د ر گلدشت معالی آباد

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای باقری واقع در بلوار میرزای شیرازی

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای اجاللی واقع در کوچه 59 قصرالدشت

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای سرتیپی واقع در خیابان همت جنوبی

✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای امیدی واقع در خیابان ستارخان

✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای کشاورز واقع در خیابان نیایش

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای هندی واقع در خیابان جهاد سازندگی

✓ مجتمع4 واحدی جناب آقای وفامند واقع در خیابان میرزای شیرازی

✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای نوروزی واقع د ربلوار زرگری

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای شاه نظر واقع در خیابان شهید دینکانی

✓ مجتمع 3واحدی جناب آقای غضنفری واقع در مطهری

✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای رئیسی واقع در فرهنگ شهر

✓ پروژه باغ شهری جناب آقای فانی واقع در صدرا

✓ درمانگاه بزرگ دماوند صدرا

✓ مجتمع 6واحدی جناب آقای زارع واقع در خیابان دانشگاه

✓ مجتع 10واحدی جناب آقای صفای ی در خیابان قصردشت

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای عظیم واقع در فرهنگ شهر

✓ محتمع 5 واحدی جناب آقای نوری واقع در ستارخان

✓ مجنمع 10 واحدی جناب آقای حق جو واقع در خیابان خبرنگار

✓ مجنمع 6 واحدی جناب آقای پورکاظم واقع در نیایش

✓ پروژه ویالیی جناب آقای بهروزی واقع در صدرا

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای کاظمی واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای حیدری فر واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای بیدشهری واقع در نیایش

✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای نوروزی واقع در مطهری

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای جعفری واقع در قصردشت

✓ مجتمع 8 واحدی آقای رییسی واقع در قدوسی غربی

✓ مجتمع 8 واحدی جناب آقای مهبودی واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 9 واحدی جناب جعفری واقع در میرزای شیرازی شرقی

✓ مجتمع 30 واحدی جناب آقای اسدی واقع در خیابان گلخون قصردشت

✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای نقدی واقع در خیابان دانشگاه

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای شهوند واقع در همت جنوبی

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای چلنگران واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای کنعانی واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 16 واحدی جناب آقای ارشدی واقع در ستارخان

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای نامی واقع در خیابان خاکشناسی

✓ مجتمع 4 واحدی جناب آقای چیت سازیان واقع در نیایش

✓ مجتمع 9 واحدی جناب آقای مهبودی واقع در فلکه احسان

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای وطن خواه واقع در فرهنگ شهر

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای بهمنی واقع در خیابان کبار

✓ مجتمع 5 واحدی جناب آقای محمدی زاده واقع در نیایش

✓ مجتمع 7 واحدی جناب آقای افتخاری واقع در ستارخان

✓ پروژه ویالیی جناب آقای محبوبی واقع در خیابان کبار

✓ پروژه ویالیی جناب آقای مومنی واقع در خیابان کبار

✓ پروژه ویالیی جناب آقای حسین پور واقع در ایمان شمالی

✓ مجتمع 6 واحدی جناب آقای قنبری واقع در بلوار شهید بهشتی

✓ مجتمع 13 واحدی جناب آقای اسدی واقع در شهرک فرهنگیان

✓ مجتمع 10 واحدی جناب آقای اسدی واقع در خیابان کلاهدوز

✓ و…..

✓ کارخانه آب معدنی شیراز منطقه دشمن زیاری شهرستان سپیدان

✓ سیستم دوربین مداربسته کارخانه تولیدی صنایع غذایی تارا نوین

✓ کارخانه تولیدی آسانسور هاشمی شهرک صنعتی شیراز

✓ کارخانه رب و گوجه نی نا فیروزآباد

✓ کارخانه ذرت خشک کنی فیروز دانه شهرستان فیروزآباد

✓ مجتمع مسکونی 160 واحدی 18 فروردین شهرک والفجر شی راز

✓ کارخانه تولیدی شن و ماسه ومصالح ساختمانی زارع شهرستان داراب

✓ کارخانه تولیدی مخزن پلی اتیلن هما پالست شهرک صنعتی شیراز

✓ کارخانه سنگ توحید شهرستان خرم بید

✓ کارخانه تولیدی مواد پالستیکی کاویان شهرک صنعتی شیراز

✓ آموزشگاه موسیقی آوای هنر ایل قشقایی

✓ پروژه جناب آقای حیدری فرد قم آباد

✓ ساختمان آقای کنعانی فرهنگ شهر

✓ اسطبل اسب سواری آقای حیدری خان زنیان

✓ کافه سرادو عفیف آباد

✓ باغ شهری صدرا آقای محمدی

و…
3

پروژه 8 واحدی

شیراز-همت جنوبی
2

پروژه 8 واحدی

شیراز-فرهنگ شهر
1

پروژه 6 واحدی

شیراز-فرهنگ شهر
7

پروژه 6 واحدی

شیراز-فرهنگ شهر
6

پروژه 21 واحدی

شیراز-فرهنگ شهر
5

پروژه 4 واحدی

شیراز-فرهنگ شهر
4

پروژه 5 واحدی

شیراز-فرهنگ شهر
13

پروژه 10 واحدی

شیراز-تاچارا
14

پروژه 11 واحدی

شیراز-کوهبار
15

پروژه 28 واحدی

شیراز-قصرالدشت
1 1

پروژه 22 واحدی

شیراز-میدان احسان
9

پروژه 10 واحدی

شیراز-خلبانان
10

پروژه 11 واحدی

شیراز-کوی وحدت
11

پروژه 8 واحدی

شیراز-کوی وحدت
12

پروژه 35 واحدی

شیراز-صنایع
5 1

پروژه 6 واحدی

شیراز-فرهنگشهر
6 1

پروژه 7 واحدی

شیراز-فرهنگشهر
7

پروژه 4 واحدی

شیراز-فرهنگشهر
8

پروژه 8 واحدی

شیراز-همت جنوبی
1 1

پروژه 22 واحدی

شیراز-میدان احسان
2 1

پروژه 10 واحدی

شیراز-خلبانان
3 1

پروژه 11 واحدی

شیراز-فرهنگشهر
4 1

پروژه 8 واحدی

شیراز-فرهنگشهر
پروژه انجام شده

ساختمان آقای مهرآیین

شیراز-بلوار جمهوری
پروژه انجام شده

ساختمان آقای خشنودی

شیراز-خیابان صدا و سیما
پروژه انجام شده

ساختمان آقای هندی

شیراز-خیابان صدا و سیما
پروژه انجام شده

ساختمان آقای شجاعی

شیراز-بلوارجمهوری
پروژه آقای حسینی

ساختمان آقای حسینی

شیراز-عفیف آباد
پروژه آقای شاه نظر

ساختمان آقای شاه نظر

شیراز-خیابان دینکان
آقای سرتیپی

ساختمان آقای سرتیپی

شیراز-خیابان همت جنوبی
پست پروژه5

ساختمان آقای شهوند

شیراز-خیابان همت جنوبی
پست پروژه19

ساختمان آقای نوروزی

شیراز-بلوار مطهری
پست پروژه20

ساختمان آقای امیدی

شیراز-ستارخان
پست پروژه21

ساختمان آقای کریمی

شیراز-خیابان ستارخان
پست پروژه22

ساختمان آقای حیدری فر

شیراز-خیابان ولیعصر
پست پروژه23

ساختمان آقای بیدشهری

شیراز-خیابان نیایش
پست پروژه24

ساختمان اساتید

شیراز-خیابان معالی آباد
پست پروژه25

ساختمان آقای نیک نام

شیراز-خیابان معالی آباد
پست پروژه26

ساختمان آقای کاظمی

شیراز-خیابان فرهنگ شهر
پست پروژه27

ساختمان آقای کریمیان

شیراز-خیابان معالی آباد
پست پروژه28

ساختمان آقای قندی

شیراز-خیابان قصرالدشت
پست پروژه30

ساختمان آقای جاویدی

شیراز-خیابان معالی آباد